“ ประกาศ
สำคัญโปรดอ่าน ”
 
 
        สั่งปล่อยวัตถุดิบขอคืนอากรประเภทที่ 5 ใบขนสินค้าขาเข้า
(นำเข้าก่อนและหลัง) ประกาศสำนักงานที่ ป.3/2556 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556
 
     1. นำเข้าก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2556
           1.1 บริษัทต้องดำเนินการ สั่งปล่อยคืนอากรภายในวันที่ 30
           ธันวาคม 2559 เท่านั้น หากเกินกำหนดดังกล่าวจะไม่สามารถ
           สั่งปล่อยคืนอากรได้อีก โดยไม่มีการผ่อนผัน
 
     2. นำเข้าหลังวันที่ 19 มิถุนายน 2556
           2.1 บริษัทต้องดำเนินการ สั่งปล่อยคืนอากรภายใน 2 ปี
           นับแต่วันนำเข้า เช่น นำเข้าวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ต้องขอคืนอากร
           ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เป็นต้น โดยไม่มีการผ่อนผัน
 
 
      ด้วยการสั่งปล่อยวัตถุดิบ ประเภทที่ 1 – 2 ผ่านระบบ แบบอัตโนมัติ กรณีรายการวัตถุดิบที่นำเข้าไม่ตรงตามรายการวัตถุดิบ
( Master List : MML ) ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานฯ (BOI)นั้น
      เจ้าหน้าที่ BOI จะพิจารณาคำร้องการสั่งปล่อยวัตถุดิบบริษัทในภายหลัง แบบมีเงื่อนไข คือ อนุมัติเพิ่มชื่อรอง และ อนุมัติไม่เพิ่มชื่อรอง หรือไม่อนุมัติ
 
การแจ้งเตือน
      ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป อัตราค่าบริการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 กรณีบริษัทนำเอกสารส่งออกหลังวันที่ 19 มิถุนายน 2556
ที่มีอายุเกิน 1 ปี จะถูกคิดในอัตรา 100 บาท/ใบขน/โครงการ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เท่านั้น
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงาน Call Center &Counter Service โทรศัพท์ 02 9361429 ต่อ 700